فشار فشاری بازالت

  • انواع سنگ ها :: مهندسی منابع طبیعی/ صفحه شخصی احسان شاد

    بازالت بافتی ریز بلور داشته و ترکیب کانی شناسی آن به شرح زیر است: ... شامل موادی است که در سطح یا نزدیک سطح زمین ودر محیطی که دارای فشار و حرارت پایین می باشد، انباشته می‌گردد. ... مقاومت فشاری ...

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط